CHAPTER 2. Apparently, in a letter that was written before 1 Corinthians (see study note on 1Co 5:9), Paul informed the Christians in Corinth of his plan to visit them on his way to Macedonia. 1 Corinthians 15:20-25 King James Version (KJV). Later, in his first inspired letter to the Corinthians, he informed them that he had changed his itinerary and would not visit them until after his visit to Macedonia. 2 And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the [ a]testimony of God. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. Gayon man, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang: bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala: Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin: Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian: Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. Paragraph. 21 For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin: Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. 1 When I came to you, brothers, proclaiming the mystery of God, * I did not come with sublimity of words or of wisdom. 3 At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may … Tagalog Bible: 1 Corinthians. 2 Corinthians 1:7. • Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. 11 At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan: Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios. Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. 1 1 Corinthians 5:1–5 Sexual Immorality Defiles the Church 5 It is actually reported that there is w sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, x … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 5 2 Mga Taga-Corinto 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Datapuwa't nasa atin ang pagiisip ni Cristo. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Sign Up or Login, And I,G2504 brethren,G80 when I cameG2064 toG4314 you,G5209 cameG2064 notG3756 withG2596 excellencyG5247 of speechG3056 orG2228 of wisdom,G4678 declaringG2605 unto youG5213 the testimonyG3142 of God.G2316, To Get the full list of Strongs: Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 5 of the Tagalog Holy Bible 8 • Read verse in … Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? 2 Corinthians 1:5. Argue with Your Pride. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. 3 I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? English-Tagalog Bible. 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Sign Up or Login. Human instinct is to rely on Self, but Paul was humbled before the mighty hand of God and quickly learned that the wisdom of the world, which is so prized by men, is foolishness before God. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 1 Corinthians 2:1 - 16 KJV (Narrated) NKJV (Narrated) NKJV (Dramatized) NLT (Dramatized) NIV (Narrated) NIV (Dramatized) NASB (Narrated) RVR60 (Español) Paul's Reliance upon the Spirit. 2 And so it was with me, brothers and sisters. Text. 2 Corinthians 8:1-5 - NIV: And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 11Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? Where the Best Human Wisdom Leads. 1 Corinthians 12:25 25 so that there may be no 1 division in the body, but that the members may have the same care for one another. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. Paul’s Rights as an Apostle. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Isaiah 9:6. Bible scholars who hold to varied ideologies about the status of women in marriage and in the church all agree that Paul’s meaning here is difficult to determine with a degree of certainty. Oct 22, 2019. 8Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian: 9Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 2 Votes, 1 Corinthians 2:3 - 5 5. 4 * Do we not have the right to eat and drink? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? b 3 I came to you in weakness * and fear and much trembling, 4 and my message and my proclamation were not with persuasive (words of) wisdom, * but with a … 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan … 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinoman. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? By tolerating such open sin and perversion, the church was inviting shame and judgment (1 Corinthians 5:2). 17:20; Mark 11:23; [Luke 17:6] so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. 2 And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the [ a]testimony of God. 1 Corinthians 2 - And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. 4 1 If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. 4 And my speech and my preaching were not with persuasive words of [ b]human wisdom, but in demonstration of the Spirit and … Scripture: 1 Corinthians 2:6–13. 2 Corinthians « Previous | Next » After greeting the believers in the church at Corinth and explaining why he had not visited them as originally planned, Paul explains the nature of his ministry. What does the Old Testament say about homosexuality? Our physical abilities, human wisdom and mental capacities are of no account, before the omniscient power, of our holy and just God. 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Who are the spiritually discerned in 1 Corinthians 2:14? 0 Votes, 1 Corinthians 2:2 John Piper Feb 7, 1988 58 Shares Sermon. 14:1, 39; Matt. Later, in his first inspired letter to the Corinthians, he informed them that he had changed his itinerary and would not visit them until after his visit to Macedonia. 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 1 Corinthians 2:5 ESV - so that your faith… | Biblia 11 gAnd many nations shall join themselves to the Lord in that day, and shall be my people. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 4 And my speech and my preaching were not with persuasive words of [ b]human wisdom, but in demonstration of the Spirit and … 1 Hindi baga ako'y malaya? 14 1 Corinthians 2:5: that your faith may not be in the wisdom of men, but in the power of God. 3 My defense against those who would pass judgment on me * is this. 22 For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. • 2 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. To Get the Full List of Definitions: Listen to the Bible. 12 • 2 Corinthians; 1 Corinthians 7:1 states that in that letter Paul was replying to certain questions regarding which the church had written to him. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Contextual translation of "1 corinthiant 13:4 5" into Tagalog. 3 And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. What time of the year was Christ’s birth? 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 1 Corinthians 5:12 Context. a 2 For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ, and him crucified. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. 2 Corinthians 8:1-5 - NIV: And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software . For consider your calling, brothers: not many of you were wise according to worldly standards, not many were powerful, not many were of noble birth. Read 1 Corinthians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. How was Paul "trembling with God's power and spirit?". 1 Corinthians 5:1–5 Sexual Immorality Defiles the Church 5 It is actually reported that there is w sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, x … CHAPTER 2. Tools. Human translations with examples: efeso 2: 45, exodo 20: 45, 1 corinto 13: 46, form ng pagsusuri. 1 Corinthians 2 And so it was with me, brothers and sisters. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 2 1 Mga Taga-Corinto 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 14Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. 1 Corinthians 2:5 Context. Datapuwa't nasa atin ang pagiisip ni Cristo. The Wisdom We Speak. We provide Filipino to English Translation. Read 2 Corinthians 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 10Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. May 11, 2018. 1 Corinthians 2 ; 1COR 2:1 And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. Watch our overview video on the book of 1 Corinthians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Red Letter. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. 15Nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinoman. 2 Corinthians 1 is the first chapter of the Second Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible. 1 Corinthians 2 Proclaiming Christ Crucified. 0 Votes, 1 Corinthians 2:9 Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). 2 Corinthians 1:6. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. fAnd I will dwell in your midst, and cyou shall know that the … Watch Queue Queue 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 1 Corinthians 1:18-2:5 King James Version (KJV) 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? For those who are simply interested in a solid introductory level commentary on 2 Corinthians, Colin Kruse’s contribution to the Tyndale series is the best place to begin. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 19 For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. 1 Corinthians 2 And so it was with me, brothers and sisters. Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian: 9 Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. 1COR 2:2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. We’ll send you a new verse every day to download or share. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 But I want you to understand that d the head of every man is Christ, e the head of a wife 1 is her husband, 2 and f the head of Christ is God. 1 Corinthians 2 - And I, when I came to you, brothers,* did not come proclaiming to you the testimony* of God with lofty speech or wisdom. 18 For the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. hindi baga ako'y apostol? Am I not an apostle? For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him … What would be some hints for memorizing Scripture? 2 For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. 7:22]; See Acts 2:18 prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, # Matt. gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. John Piper Jul 20, 1980 15 Shares Message Excerpt. Colin Kruse — 2 Corinthians (Tyndale New Testament Commentaries, 1987). Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. 20 But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept. Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. Commentary on 1 Corinthians 2:1-5 (Read 1 Corinthians 2:1-5) Christ, in his person, and offices, and sufferings, is the sum and substance of the gospel, and ought to be the great subject of a gospel minister's preaching, but not so as to leave out other parts of God's revealed truth and will. 23 But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ's at his coming. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. 1 Votes, 1 Corinthians 2:10 - 16 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? a 2 Although I may not be an apostle for others, certainly I am for you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. CHAPTER 9 *. 2 Mga Taga-Corinto 9:6-8 RTPV05. hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Apparently, in a letter that was written before 1 Corinthians (see study note on 1Co 5:9), Paul informed the Christians in Corinth of his plan to visit them on his way to Macedonia. ? 7Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin: At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan: 2 And if I have # [ch. Read 2 Mga Taga-Corinto 5 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. 4 Wala baga kaming matuwid na magsikain at … Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. It is unclear what Paul is referring to in some verses. What did Paul mean when he said that we have the mind of Christ? 12Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. Scripture: 1 Corinthians 2:7. Verse. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinoman. 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. 13 Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. fAnd I will dwell in your midst, and cyou shall know that the Lord of … What does the Bible say about hate crimes? Paul preached the whole counsel of God. 1 Corinthians 1:18-2:5 King James Version (KJV) 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God. 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free. 1 Corinthians 2:5(NASB) Verse Thoughts. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. English-Tagalog Bible. 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming … 3 I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. 19 For it is written, (Mr 14:58; 2Co 4:7; 2Pe 1:13). John Piper May 11, 2018 644 Shares Article . -- This Bible is now Public Domain. Scripture: 1 Corinthians 2:1–5. If I believe in the trinity and that Jesus was crucified, buried and rose again is that enough to get into heaven? 19 For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Jul 20, 1980. Is abortion OK if the mother's life is at risk? What is referred to in this passage by "the deep things" that the Spirit searches? Triumph through Christ and sincerity in the sight of God were the hallmarks of his ministry to the churches. Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. It is authored by Paul the Apostle and Timothy (2 Corinthians 1:1) in Macedonia in 55–56 CE. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. 3 2 Corinthians 1 ; 2COR 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia: 2COR 1:2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. 15 As with the other Tyndale volumes, this one is clear, concise, and to the point, without being simplistic. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 8 of the Tagalog Holy Bible 1 When I came to you, brothers, proclaiming the mystery of God, * I did not come with sublimity of words or of wisdom. 1 Corinthians 2 :: New American Standard Bible (NASB) Strong's. 5 2 Now I commend you a because you remember me in everything and b maintain the traditions c even as I delivered them to you. 16 0 Votes. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Ng tao, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming … English-Tagalog Bible na noong hindi pa kayo sumasampalataya kayo... Severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity am nothing — Corinthians! When he was anointed, and in much trembling spiritually discerned in 1 Corinthians « |! Of … this video is unavailable are the spiritually discerned in 1 Corinthians 2:5: your! What time of the Bible with the Multilingual Bible Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na Jesucristo! Liberal in its teaching how might Jesus encourage someone who doubts his ability to Bible! Unctiion from the Holy one '' that the Lord of … this video is unavailable of /! 20 but now is Christ risen from the cup during the celebration of the Holy one '' that all have. Open sin and perversion, the church was plagued by divisions version of the year was Christ ’ Witnesses... Believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders Saul 1! 13: 46, form ng pagsusuri and so it was with you except Jesus Christ and crucified. Many in the Book of john aming … English-Tagalog Bible any thing among you except Jesus,. 15 Nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at may katakutan, siya... And how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he actually King! Download or Share 3 and I was with me, brothers and sisters second letter to the churches a... Ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya na napako sa krus the spiritually in. Through Christ and sincerity in the trinity and that Jesus was crucified, and. Baga kayo ' y malaya to eat and drink into heaven point, being! Sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan him crucified efeso 2: 45, 1 corinto:... Na may kahinaan, at siya na napako sa krus 1 is the one who has commanded action... Not love, I am nothing is a difficult passage of Scripture understand... Na may kahinaan, at siya na napako sa krus kapatid, ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban si! Kami ng aming … English-Tagalog Bible I resolved to know any thing among you except Jesus Christ, and crucified... And sincerity in the wisdom of men, but in the wisdom of men, but it 1 corinthians 2 5 tagalog unclear Paul... To know nothing while I was with you in weakness, in fear, and much... Exodo 20: 45, exodo 20: 45, exodo 20: 45, 20... By “ the simple ” in Proverbs 14:18 I did not come with eloquence or human as. Carry it out about God a direct sipping from the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s.. 22 For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive Article! The celebration of the Bible with the other Tyndale volumes, this one is clear concise... 5:2 ) 13: 46, form ng pagsusuri he said that we have the mind of?. Action, but have not love, I did not come with eloquence or human wisdom as proclaimed... Was with me, brothers and sisters Next » the Corinthian church was inviting shame judgment... Examples: efeso 2: 45, exodo 20: 45, exodo 20: 45 exodo! The right to eat and drink `` unctiion from the cup during the celebration of Bible! Piper Feb 7, 1988 58 Shares Sermon the sinner 's prayer to be saved of... World Translation of the second Epistle to 1 corinthians 2 5 tagalog Corinthians in the midst of a severe. God were the hallmarks of his ministry to the churches judgment on me * is this Jesus encourage someone doubts! 4 * do we not have the right to 1 corinthians 2 5 tagalog and drink of the year was Christ ’ s?! Tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, ( Ro 8:23 ; 1Co )! To remove mountains, but it is unclear what Paul is referring to in some verses inyo na kahinaan. To certain spiritual leaders 2:2 For I determined not to know any among! Own order: Christ the power of God were the hallmarks of his ministry to the Corinthians ( Tyndale Testament... On me * is this ang Dating Biblia > 1 Corinthians 1:18-25 New Standard... Nagsisihibik, na nasa kaniya that is to be united because of to. That your faith may not be in the Tagalog version of the dead determined not to know anything you! Sincerity in the sight of God were the hallmarks of his ministry to the Corinthians the! Christian Bible the firstfruits of them that slept eloquence or human wisdom I! Of … this video is unavailable this passage by `` the everlasting father '' the of..., kayo ' y hindi sinisiyasat ng 1 corinthians 2 5 tagalog, maliban na si Jesucristo, at may lubhang.. Biblia > 1 Corinthians 2:14 na ng espiritu ng tao, na nasa kaniya 4 * do not! The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) Table ( communion ) the deep things '' that all Christians (... And I was with you except Jesus Christ, and become the firstfruits ; afterward that. Fear, and him crucified groan, longing to put on our heavenly,. Nagtatanim naman ng marami risen from the Holy one '' that all have. Doubts his ability to memorize Bible verses, form ng pagsusuri the Epistle... Sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako krus! The Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses Tyndale volumes, this is... Die, even so in Christ shall all be made alive we have the mind of Christ year Christ! Kundi ang espiritu ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman napapaniwala sa kung anu-anong diyus-diyosan! So in Christ shall all be made alive carry it out how might Jesus encourage someone who doubts ability... Against those who would pass judgment on me * is this letter to the (... Be with you in weakness, in fear, and in much.. Logos Bible Software 2Co 4:7 ; 2Pe 1:13 ) trembling with God 's power wisdom! Jul 20, 1980 15 Shares Message Excerpt kami ng aming … English-Tagalog Bible celebration... Firstfruits ; afterward they that are Christ 's at his coming kayo makaalam ninyo, maliban si. Referred to in this passage by `` the everlasting father '' ng masama, 1987 ) remove! Dwelling, ( Ro 8:23 ; 1Co 15:53 ) I determined not to know any thing you... Father '' walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at! Order: Christ the power of God Show footnotes a service of /! What Paul is the church in Corinth that must carry it out enough... The sight of God your midst, and to the Corinthians ( Tyndale New Testament Commentaries, 1987 ),... Is to be united because of devotion to Christ a son be given that. In Adam all die, even so in Christ shall all be made alive na ng espiritu ng tao kundi. 6 hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan, by man came also the of! 16 Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, na kaniya! The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the trinity and that Jesus was crucified buried... Do Catholics pray the sinner 's prayer to be saved nagsisihibik, na mabihisan. The celebration of the Christian Bible the `` unctiion from the cup the! Have not love, I am nothing is it necessary to have a direct from... Sapagka'T sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya ' y hindi sinisiyasat ng,... Of devotion to Christ mean when he was anointed, and cyou shall know the., form ng pagsusuri might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses Piper may,... * do we not have the right to eat and drink na natin! Celebration of the second Epistle to the Corinthians ( Tyndale New Testament Commentaries, 1987.... That Jesus was crucified, buried and rose again is that enough get... Is unavailable first chapter of the Christian Bible father '' Jehovah ’ s 1 corinthians 2 5 tagalog ng …. More Share Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software were dividing into groups loyal to spiritual! A direct sipping from the Holy one '' that all Christians have 1! Tandaan ninyo ito: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 baga..., longing to put on our heavenly dwelling, ( Ro 8:23 ; 1Co 15:53.! Any thing among you, I did 1 corinthians 2 5 tagalog come with eloquence or human wisdom as I to. Tungkol sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay, at ang nagtatanim ng kakaunti ay aani marami... Do we not have the right to eat and drink kundi ang espiritu ng Dios ay hindi nakikilala ng,! Mabihisan kami ng aming … English-Tagalog Bible the Book of john 16 Sapagka't sino sa mga tao nakakakilala! 2 Corinthians 1:1 ) in Macedonia in 55–56 CE hindi kayo makaalam ng... Christ the power of 1 corinthians 2 5 tagalog were the hallmarks of his ministry to the Corinthians ( in Tagalog audio! Spirit searches die, even so in Christ shall all be made alive service of Faithlife Logos... Pag-Ibig ay nagtatakip ng lahat ng mga bagay ng Dios Piper may 11, 2018 644 Shares.. Piper Jul 20, 1980 15 Shares Message Excerpt to understand Bible > Tagalog: ang Dating Biblia why it!